کتاب تحصیلات کتاب گزینه های طبقه بندی شده گروه هنر طراحی 1 و 2 توسط  خلیل مشتاق گردآوری شده و انتشارات مارلیک آن را منتشر کرده است. این کتاب تحت عنوان طراحی 1 و 2  گزینه های طبقه بندی شده گروه هنر در دو فصل تنظیم گرید است، که

فصل اول شامل تست های طراحی  :

تعداد مجموعا 500 تست آشنایی با طراحی / طراحی خطی از اشیا / عمق نمایی / حجم نمایی / طراحی از طبیعت بی جان / طراحی از طبیعت / طراحی از ابنیه معماری / طراحی از انسان / ترکیب بندی / ابزار شناسی و .....

فصل دوم شامل تست های طراحی از منظره / طراحی از فضاهای معماری / طراحی از انسان